57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Krzywa 2

Tel/fax :74/ 815 12 25

    Tel: 797- 872- 137

Przedszkole Publiczne nr 1

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego nr 1

                                                                            Koncepcja pracy

                                                                    Przedszkola Publicznego Nr 1

                                                                       w Ząbkowicach Śląskich


Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)

Źródła opracowania koncepcji

Punktem odniesienia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

Baza przedszkola

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Budynek położony jest bezpośrednio przy placu kościelnym Kościoła Rzymsko – katolickiego p.w. Św. Anny i murów obronnych. Budynek jest murowany, wolnostojący, pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, o dwóch kondygnacjach parterowych ( parter zagłębiony i parter wysoki). , dwupiętrowy z poddaszem użytkowym. Dach wielospadowy pokryty dachówka ceramiczną w kolorze granatowym. Wejście do budynku symetryczne po obu stronach ( północ- południe), z kamiennymi schodami. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Ogrzewanie na paliwo stałe w sezonie zimowym c.o. i c.w.u., latem tylko c.w.u.

Na parterze zagłębionym usytuowane są:

kuchnia, magazyny , pralnia, warsztat konserwatora, toaleta dla personelu.

Na parterze wysokim usytuowane są:

kancelaria, 2 sale zabaw, łazienka dla dzieci, szatnia dla dzieci, kuchnia rozdzielcza, toaleta personelu.

Na I piętrze znajdują się pomieszczenia dla dzieci w wieku do 3 lat:

3 sale zabaw, sypialnia, szatnia dla dzieci, kuchnia rozdzielcza, łazienka dla dzieci.

Na II piętrze są:

2 sale zabaw, sala zabaw ruchowych, gabinet twórczości, łazienka dla dzieci, kuchnia rozdzielcza, pokój intendenta i gł. księgowej.

Na poddaszu znajdują się:

Gabinet metodyczny, pomieszczenia strychowe.

Bezpośrednio przy przedszkolu znajduje się ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia posiadające certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami. Cały teren przedszkola jest ogrodzony. Przedszkole posiada monitoring.

Organizacja przedszkola:

Nasza placówka pracuje 10 godzin dziennie ( od 6.00 do 16.00). W przedszkolu funkcjonują 4 grupy przedszkolne: 3, 4, 5 i 6 latki oraz 2 grupy żłobkowe, które zapewniają profesjonalną opiekę 25 dzieciom w  wieku od 6 miesięcy do 3 lat. W przedszkolu zatrudniony jest logopeda prowadzący terapię z dziećmi we wtorki od godz. 8.00 do 14.00

Na dzień 1 września 2011zatrudnia się 10 nauczycieli wychowania przedszkolnego, 1 nauczyciela logopedę, 1 katechetę, 2 opiekunki dziecięce, pielęgniarkę, 2 pracowników administracji oraz 12 pracowników obsługi.


Nauczyciel-wychowawca w naszej placówce ma obowiązek:
- materialnego porządku ( pielęgnuje otoczenie, tak by było ono czyste i uporządkowane),
- uczy korzystać z pomocy dydaktycznych,
- jest aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, a pasywny, kiedy to zaznajomienie nastąpiło,
- obserwuje dzieci, aby ich siły nie marnowały się na szukanie pomocy lub prośby o pomoc,
- spieszy z pomocą tam, gdzie jest potrzebny,
- słucha i odpowiada, kiedy jest do tego zaproszony,
- ma respektować dziecko pracujące bez przerywania mu,
- akceptuje dziecko, które popełniło błąd,
- nie przymusza dziecka do działania kiedy ono wypoczywa lub obserwuje pracę innych.

Wizja dziecka w naszym przedszkolu


Dziecko jest

czynnym odbiorcą sztuki w otaczającym je świecie, która inspiruje je do podejmowania własnej aktywności i realizacji zamierzonych celów życiowych
- ciekawe świata,
- ufne w stosunku do nauczycieli,
- radosne,
- aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
- twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
- uczciwe i prawdomówne,
- odpowiedzialne i obowiązkowe,
- kulturalne i tolerancyjne,
- świadome zagrożeń.

Model absolwenta naszego przedszkola
Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje:
- motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
- umiejętność współpracy w grupie,
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
- samodzielność,
- odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).
Posiada:
- zdolność obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,
- wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
- podstawową wizję o świecie.
Umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.
Rozumie, zna, przestrzega:
- prawa dziecko i respektuje prawa innych ludzi,
- zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną,
- zasady kultury współżycia, postępowania,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska.
Nie obawia się:
- występować publicznie, reprezentować grupę, przedszkole,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywę w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć.
Dziecko ma prawo do:
- życia i rozwoju,
- swobody myśli, sumienia i wyznania,
- aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
- spokoju i samotności, gdy tego chce,
- odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
- snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
- indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
- pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
- wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
- wspólnoty i solidarności w grupie,
- aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
- zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
- pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
- nauki i informacji,
- badania i eksperymentowania,
- nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
-doświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
- zdrowego żywienia.

Wizja przedszkola

1. Przedszkole jest placówką przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
2. Przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszystkich "inności".
4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
5. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje personalną.
9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.


Misja przedszkola

Nasze przedszkole:
1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola.
6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskiwane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.Cele ogólne

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej:
- przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa,
- przedszkole doskonali efekty swojej pracy

- procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy,
- w przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
- przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa,
- przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego,
- przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

Cele szczegółowe

1. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola.
2. Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka.
3. Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.
4. Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się.
5. Nauka poprzez aktywne uczenie się.
6. Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.
7. Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności i niezależności od dorosłych.
8. Okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko - dziecko, dziecko - dorosły.


Nasze cele w pracy dydaktyczno – wychowawczej:

- stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju,
- rozbudzanie zaciekawienia poznawanym światem,
- kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,
- wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,
- stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,
- nauka przez aktywne działanie,
- głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności,
- okazywanie sobie wzajemnej pomocy,
- włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu własnej osobowości dziecka.

Zasady pracy:

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
- zasada indywidualizacji; integracji; wolności i swobody działania; zaspokajania potrzeb dziecka; aktywności, organizowania życia społecznego.

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, czyli zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

Metody:
- metoda prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej - dziecięca matematyka
- metoda M. Bogdanowicz - Dobrego startu
- Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone
- opowieści ruchowe; gimnastyka ekspresyjna i rytmiczna;
- pedagogika zabawy; relaksacyjna;
- bajkoterapia; zabawy paluszkowe

- elementy kinezjologii edukacyjnej
Formy pracy:
- praca indywidualna; w małych zespołach; z całą grupą; "otwarte drzwi"; zabawy

Kierownictwo placówki

Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni Dyrektor, który:
- sprawuje nadzór pedagogiczny,
- przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
- pełni rolę pracodawcy,
- organizuje pracę nauczycieli,
- inspiruje nauczycieli do działania,
- kieruje działalnością przedszkola.
Na wniosek dyrektora, za zgodą organu prowadzącego, jest w przedszkolu utworzone stanowisko wicedyrektora, który zastępuje dyrektora w zakresie, do jakiego został upoważniony, wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem.

Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli:

- protokolant Rad Pedagogicznych
- lider WDN
- współpraca z PPP
- współpraca z biblioteką
- prowadzenie kroniki
- badanie losów absolwentów
- promocja przedszkola
- dekoracja placówki
- organizacja wycieczek
- przyjmowanie nowych dzieci do przedszkola
- praktyki studentów i opieka nad stażystami
- święta z udziałem dzieci
- współpraca z innymi instytucjami

Współpraca przedszkola

 Współpraca z rodzicami

Cele:
- dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
- wszechstronny rozwój dziecka,
- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
- zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy,
- przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
- przekazywanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,
- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych doborze metod udzielania dziecku pomocy,
- wzmocnienie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
- ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
- promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:
- zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
- zebrania grupowe,
- konsultacje indywidualne dla nowo przyjętych dzieci,
- prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
- organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
- organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców,
- organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
- włącznie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, wycieczek,
- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami

- przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,
- zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
- uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- badanie losów absolwentów.

Współpraca z innymi instytucjami

Cele:
- rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień, nagród,
- kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
- poszerzanie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Współpraca z:
- Urzędem Miasta ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne)
- Komendą Powiatową Policji - bezpieczeństwo,
- Strażą Pożarną - bezpieczeństwo,
- Biblioteką Miejską,
- Ząbkowickim Ośrodkiem Kultury,
- Centrum Poradnictwa w Ząbkowicach Śl.,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Sanepidem.


Promocja placówki

Cele:
- pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci,
- nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
- upowszechnienie w środowisku roli wychowania przedszkolnego.


Działania promocyjne obejmują:
- prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
- dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
- popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
- prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,
- organizacja uroczystości,
- zabieganie o notatki w prasie,
- prezentacja w lokalnych mediach,
- dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- upowszechnienie informacji o przedszkolu.

Dalsza praca nad naszą koncepcją:
- każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować,
- zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego,
- raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji, i niedostatków,
- rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych,

Zamierzenia do dalszej pracy:

W zakresie bazy:

- wymiana dachu,
- remont łazienki 3 i 4 latków,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- remont kapitalny pomieszczeń kuchennych,
- doposażenie kuchni w nowoczesne urządzenia gastronomiczne,

- zakup zmywarek do kuchni rozdzielczych na I i  na II piętrze,
- wymiana wykładzin podłogowych w salach zabaw,

- wymiana wykładziny na klatce schodowej,

- zakup wyposażenia sal i urządzeń ogrodowych dla dzieci do lat 3,

- wymiana ogrodzenia, bramy wjazdowej i wejściowej,

- wymiana wyposażenia w salach przedszkolnych,

- remont pomieszczeń pralni i magazynów kuchennych,

- zakup pomocy dydaktycznych.


W zakresie opieki i wychowania:

- wydłużenie godzin pracy oddziałów w których dzieci przebywają dłuzej.

- współpracować z rodzicami w celu zmniejszenia stresu adaptacyjnego dziecka do przedszkola. Systematycznie organizować spotkania adaptacyjne przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej.

- zwiększyć bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu poprzez założenie monitoringu, bramy wjazdowej na pilota, furtki z kodem dla rodzica i domofonem dla osób z zewnątrz.

- przeszkolić personel pomocniczy w zakresie rozwoju dzieci najmłodszych, tak aby rozumieli ich potrzeby i ograniczenia.

-organizować spotkania z rodzicami i specjalistami, prowadzić pedagogizację rodziców poprzez wskazywanie właściwych metod wychowawczych

- objąć szczególną opieką rodziny niewydolne wychowawczo poprzez wskazywanie dróg uzyskania odpowiedniej pomocy

- uczyć dzieci szacunku do ludzi oraz respektowania praw innych do odmiennych poglądów

- systematycznie dokonywać analizy zachowań dzieci i na bieżąco je korygować wprowadzają działania naprawcze.


W zakresie kształcenia:

- na bieżąco śledzić dzieci w szkole, które wyznaczają kierunki dalszego kształcenia lub priorytetowe dziedziny, które wymagają doskonalenia.

- prezentować umiejętności dzieci w środowisku lokalnym,

- czerpać z zasobów środowiska w celu praktycznej nauki wykonywania określonych czynności np. samodzielnego robienia zakupów, wypożyczenia książki z biblioteki, odpowiedniego zachowania na ulicy.
- wdrażać do samodzielności od najmłodszych lat, nie wyręczać dzieci w czynnościach, które wiemy że mogą same wykonywać
-korzystać z programów edukacyjnych rozwijających określone dziedziny wiedzy dzieci,,
-  publikować opracowane w przedszkolu modele i wzorce edukacyjne,

- wprowadzać innowacje pedagogiczne,


W zakresie organizacji pracy przedszkola
- wydłużyć godziny pracy oddziałów, w których dzieci przebywają dłużej
- zaplanować nauczyciela na godziny popołudniowe, którzy będą znali dzieci z różnych grup, pozostające dłużej w przedszkolu,
-celem odciążenia nauczycieli od naliczania godzin pobytu dziecka w przedszkolu wprowadzić system elektronicznego naliczania ze zwróceniem uwagi na godzinowe liczenie czasu pobytu,

W zakresie zarządzania

- zwrócić szczególną uwagę na promowanie wszelkich działań przedszkola w środowisku lokalnym a tym samym popularyzację wychowania przedszkolnego,

- zachęcać rodziców do dłuższego pozostawiania dzieci w przedszkolu wskazując na korzyści, jakie dziecko czerpie z zajęć i zabaw popołudniowych, zwłaszcza zajęć dodatkowych,

- dostosować dokumentację przedszkolną do zmieniających się przepisów,

- pozytywnie motywować pracowników oraz tworzyć dobra atmosferę pracy opartą na wzajemnym zaufaniu,

- zmieniać system pracy w zależności od zaistniałych potrzeb,

-wykorzystać nabyte umiejętności nauczycieli w powierzaniu im dodatkowych czynności,

- wymagać bezwzględnego przestrzegania kodeksu pracy i etyki zawodowej,

-w miarę pojawiania się możliwości wykorzystywać środki Unijne,

- pozyskiwać dofinansowanie od sponsorów

W zakresie bazy przedszkola

- wykorzystywać zasoby ludzkie, umiejętności nauczycieli oraz rodziców do poprawy estetyki wnętrza budynku,

- odnowić i doposażyć plac zabaw, pozyskiwać od sponsorów materiały malarskie, meble oraz elementy dekoracji,

- wspólnie z radą rodziców dołożyć starań do zakupu nowych dywanów do sal dziecięcych,

- wyposażyć placówkę w sprzęt i zabawki dostosowane dla dzieci młodszych,

W zakresie kadry przedszkola

- zdobywanie dalszych umiejętności i kwalifikacji w celu pełnego oddziaływania na rozwój dzieci,

- wykorzystywanie przez nauczycieli różnorodnych form innowacyjnych podnoszących atrakcyjność prowadzonych zajęć,

- doskonalenie w kierunku pracy z dzieckiem specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zdolnych,

- wykorzystywanie zasobów środowiska w celu podniesienia jakości świadczonych usług,

- wykorzystywanie indywidualnych predyspozycji nauczycieli do wykonywania przydzielonych dodatkowych czynności.

Monitorowanie realizacji koncepcji

1.Opinie rodziców o pracy nauczycieli i działalności przedszkola;

2.Obserwacja zajęć nauczycieli i działań dzieci;

3.Kospekty i scenariusze zabaw, zajęć, uroczystości itp. opracowane przez nauczycielki;

4.Zajęcia otwarte;

5.Systematyczna analiza stopnia zadowolenia rodziców z przedszkola;

6.Samoocena nauczycieli;

7.Badanie dokumentacji pedagogicznej;

8.Badanie opinii środowiska o pracy przedszkola;

9.Opinia organów kontrolujących przedszkole

   


Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna  Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl. oraz zatwierdziła do realizacji na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r.