57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Krzywa 2

Tel/fax :74/ 815 12 25

    Tel: 797- 872- 137

Przedszkole Publiczne nr 1

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ząbkowicach Śl.

◊ Podstawa prawna:

→ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( z późn. zmianami),

→ Statut Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ząbkowicach Śl.

◊ Cele procedury:

Zapewnienie bezpiecznych warunków przyprowadzania i odbierania dzieci.

◊ Zakres procedury:

Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

◊ Definicja przedmiotu procedury:

→ Przyprowadzanie dzieci do przedszkola -doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczycielki,

→ Odebranie dziecka z przedszkola- osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola.

◊ Kogo dotyczy procedura?

Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice i nauczycielki.

◊ Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie , które jest przedmiotem procedury.

Rodzice (prawni opiekunowie):

→ przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,

→ upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola,

→ odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy.

 

Nauczycielki:

→ przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby,

→ przekazują kopie upoważnień nauczycielce zamykającej przedszkole,

→ odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzania go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,

→sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym.

◊ Opis pracy:

→ Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:00-8:00, ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.

→ Rodzice odbierają dzieci do godziny 17:00.

→ Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

→Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.

→Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał , że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo ( np.upojenie alkoholowe).

→O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola.W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

→W wypadku ,gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17:00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

→W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę (do 18:00).

→Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania sie z rodzicami( Komisariat Policji w Ząbkowicach Śl. , Al.Niepodległości, tel.074 8151 327, 074 8150 280).

→Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

◊ Wykaz i opis materiałów oraz dokumentów.

Druk upoważnienia-załącznik do procedury.

◊ Tryb dokonywania zmian w procedurze.

Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor.