57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Krzywa 2

Tel/fax :74/ 815 12 25

    Tel: 797- 872- 137

Przedszkole Publiczne nr 1

Podziękowania dla sponsorów

 

 

 

"Dobre drzewo, dobrym owocem się okrywa,

dobry człek z dobrych czynów poznawany bywa.

Wacław Potocki"


Gorące podziękowanie


składamy rodzicom dzieci z grupy 4-5 latków,


za zakup wykładziny do sali zabaw i ręczników.


Beata Studnicka i Agnieszka Karamon

Rok szkolny 2015/2016

P o d z i ę k o w a n i e


dla Piotra Piwko


oraz Radosława Chuchry


za pomoc w przygotowaniu kampanii


promocyjnej naszej placówkiskłada Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Przedszkola Publicznego nr 1

 


 

Podziękowanie

 

dla Pana Rafała Witka

Prezesa Zarządu "Inpol Papier"

ul.Fabryczna 18 57-256 Bardo Śl.

 

za zakup krzesełek do grupy 5 latków.

 

Dzięki ofiarności i pomocy ludzi dobrej woli

możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.

Dziekujemy za życzliwość , a do

podziękowań dołącza się grono naszych podopiecznych.

 

 

Jednocześnie wyrazy podziękowania składamy rodzicom zaangażowanym w  grupie 5 latków:

- Rafałowi i Magdalenie Rabendom- za zakup gier dydaktycznych ,kserowanie pomocy dydaktycznych

-Agnieszce i Marcinowi Popik- za zakup wykładziny w grupie 4 latków

 

Nauczycielki:Beata Studnicka i Mariola Gracz