57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Krzywa 2

Tel/fax :74/ 815 12 25

    Tel: 797- 872- 137

Przedszkole Publiczne nr 1

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Przedszkola Publicznego Nr 1

W Ząbkowicach Śląskich

I. Nazwa reprezentacji rodziców:

1. Reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola przyjmuje nazwę Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich.

2. Rada Rodziców posługuje się pieczątką o brzmieniu:

Rada Rodziców

Przedszkola Publicznego nr 1

z grupą żłobkową

w Zabkowicach Śl.

II. Cele i zadania Rady Rodziców:

1.Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.

2.Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

-organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów i zadań statutowych przedszkola,

-gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności przedszkola oraz ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,

-zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola poprzez znajomość zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, uzyskanie porad w sprawie wychowania dziecka, wyrażanie i przekazywanie opinii na temat dziecka.

III.Organizacja działań ogółu rodziców i Rady Rodziców:

1.Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców przedszkola jest zebranie rodziców grupy.

2.Zebranie rodziców grupy wybiera spośród siebie "grupową radę rodziców" składającą się z trzech osób.

3.Zebranie rodziców grupy wybiera jednego przedstawiciela tej rady do Rady Rodziców przedszkola.

4.Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie prezydium(zarząd) jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców.

5.Prezydium (zarząd) Rady Rodziców składa się z co najmniej 3 członków, tak, aby można było wyłonić przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania się na swym pierwszym posiedzeniu.

6.Prezydium Rady Rodziców-sposród członków Rady-może tworzyć komisje i zespoły robocze dla wykonania określonych zadań.

7.Kadencja Rady Rodziców trwa od 1 września b.r. do dnia 30 września następnego roku.

IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców:

1.Uchwały podejmuje sie wiekszością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.

2.Uchwały są protokołowane przez sekretarza prezydium Rady Rodziców.

V.Ramowy plan pracy Rady Rodziców:

1.Plenarne posiedzenie Rady Rodziców zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

2.Zebranie plenarne może być zwołane także w każdym czasie na wniosek 3 członków Rady Rodziców lub dyrektora przedszkola.

3.Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców.

4.Zebrania rodziców poszczególnych grup mogą odbywać się z inicjatywy samych rodziców, Rady Rodziców lub nauczycieli.

5.Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo- wyborczego Rady Rodziców:

-wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,

-sprawozdanie ustępujacego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,

-informacja dyrektora przedszkola o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,

-plenarna dyskusja programowa,

-wolne głosy i wnioski,

-wybory nowych organów Rady Rodziców.

VI.Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców:

1.Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:

-ze składek rodziców,

-z wpłat od osób fizycznych,organizacji, instytucji,

-innych.

2.Gromadzone środki finansowe przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności przedszkola.

3.Wysokość składki rodziców ustala Rada Rodziców.

4.Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków zatwierdzonego przez Radę Rodziców.

5. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek oraz z innych źródeł na następujące cele:

-dofinansowanie imprez i zabaw,

-sfinansowanie niektórych zajęć pozaprogramowych

-zakup środków dydaktycznych,

-inne uzasadnione cele.

6.Do obsługi ksiegowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców prezydium wyznacza skarbnika.